Art i Ciència. Converses, 2010

Enric Canadell i Àlex Nogué

Autors: Enric Canadell i Àlex Nogué
Edita: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Dipòsit Legal: B-23673-2010
ISBN: 978-84-475-3453-1
Dipòsit legal:B-23673-2010
160 pàgines. Color
Primera edició: 2010. Imprès a Espanya / Printed in Spain
www.publicacions.ub.es

“Art i Ciència. Converses” és un diàleg entre Enric Canadell científic teòric i Àlex Nogué artista visual, sobre les semblances i diferències entre l'art i la ciència a partir de la pràctica professional dels seus autors.
Més informació a : www.publicacions.ub.es

“Art i Ciència. Converses” is a dialogue betwen Enric Canadell a theoretical scientist and Àlex Nogué a visual artist about the similarities and differences betwen art and science based on their professional work.
More information: www.publicacions.ub.es

descarrega / download : "Art i Ciència. Converses" (PDF, 1.3MB)